Tuisblad
Vorm 16
Grondteller
Die regsargument
VVK: Die agtergrond
Registrasie-prosedure
Sentrale Komitee
Finansies
Dokumente
Vrae & Antwoorde
VVK uit Geloofsperspektief
Plakboek
Winkel
Raadskoerante
Digbundels
Schiel-DeVilleBois-Coster
Nuwe Volksraadlid
Mnr. Jooste bedank
Nominasies vir Natal
Huldeblyk: Etienne le Roux
Vandag een jaar later..
VVK aangekla!
Delmas-Memorandum
Ope brief aan DA
VVK vs DA
Brief aan ds. Snyman
Media-verklaring 12/6/12
VVK Video
TV- Onderhoude
Brief aan Beeld
Geloftefees-rede - Paardekraal
Vergadering met die ANC
Brief aan Rapport
Volksraad
VVK Gebeure
Kontak


Weens die hartseer afsterwe van Etienne le Roux, in lewe die Volksraadslid vir Natal, het laasgenoemde setel vakant geraak. Die Volksraad Verkiesing Kommissie (VVK) het volksgenote gevolglik uitgenooi om 'n kandidaat of kandidate te nomineer in hierdie verband; welke nominasieperiode verstryk het op 7 Maart 2013 en waartydens slegs een persoon genomineer was. Laasgenoemde het intussen egter nie sy weg oopgesien om die nominasie te aanvaar nie; weens welke rede die Sentrale Komitee van die VVK besluit het om die nominasie-proses vir ‘n finale keer te herhaal.

Om as Volksraadslid vir Natal verkiesbaar te wees, moet 'n kandidaat op die VVK se kieserslys as kieser geregistreer wees; en ook woonagtig wees in die gebied Natal soos afgebaken deur die VVK (dus, uitgesonderd die distrikte Vryheid en Utrecht). Dit geld ook vir die persoon wat 'n kandidaat nomineer; en die 100 sekondante wat 'n kandidatuur moet sekondeer. Die nominasie-periode sluit om 12h00 op 7 Junie 2013.


Die voorgeskrewe vorms is beskikbaar by die Sentrale Komitee van die VVK se kantoor in Pretoria; en navrae kan gerig word aan Chantal Kruger by telefoonnommer (012) 803 0712; of per e-pos gerig word aan chantal.kruger@vvk.co.za.


Volksgenote op die kieserslys in Natal word versoek om dringend aandag te gee aan hierdie aangeleentheid.


Paul Kruger
(Voorsitter: Sentrale Komitee; Volksraad Verkiesing Kommissie)

23 Mei 2013


Weens die hartseer afsterwe van Etienne le Roux, in lewe die Volksraadslid vir Natal, is laasgenoemde setel tans vakant. Gevolglik nooi die Volksraad Verkiesing Kommissie volksgenote uit om 'n kandidaat of kandidate te nomineer in hierdie verband. Om as Volksraadslid vir Natal verkiesbaar te wees, moet 'n kandidaat op die VVK se kieserslys as kieser geregistreer wees; en ook woonagtig wees in die gebied Natal soos afgebaken deur die VVK. Dit geld ook vir die persoon wat 'n kandidaat nomineer; en die 100 sekondante wat 'n kandidatuur moet sekondeer. Die nominasie-periode sluit om 12h00 op 7 Maart 2013.

Die voorgeskrewe vorms is beskikbaar by die Sentrale Komitee van die VVK se kantoor in Pretoria; en navrae kan gerig word aan Chantal Kruger by telefoonnommer (012) 803 0712; of per e-pos gerig word aan chantal.kruger@vvk.co.za.

- Paul Kruger
Voorsitter: Sentrale Komitee; Volksraad Verkiesing Kommissie
20 Februarie 2013


 
Top