Beste Volksgenoot 

Hartlik welkom by die webwerf van die Volksraad Verkiesing Kommissie. As jy vreemde heerskappy verwerp en staan op jou internasionaal-erkende reg van demokratiese volksregering, is dit JOU Kommissie ook. Ons volk staar sekerlik die grootste bedreiging van sy bestaan in die gesig. Maar dit was altyd juis tye soos hierdie, wat tot ons grootste ure met ons Skepper gelei het – laat ons dodelike bedreigings dus ook hierdie keer ‘n smeltkroes word wat ons veredel op die weg na vryheid.

Daar was die afgelope jare vele planne van vele organisasies en individue wat telkens voorgegee het om Die Plan te wees wat na vryheid sou lei. So ‘n Plan was daar nog nooit, en die Kommissie wil ook nie voorgee dat daar so Plan bestaan nie. Vryheid hang nie af van Die Plan nie – vryheid is die uiteinde van ‘n reis. ‘n Onbekende reis. Maar een wat ons moet onderneem ter wille van die oorlewing van ons en ons nageslag en ons wese as volk. Maak op hierdie webtuiste kennis met die beginsels waarop ons hierdie reis onderneem. En mag jy met ons saamreis.

 

 

Die VVK is besig om ‘n verkiesing onder ons eie volk te fasiliteer. ‘n Verkiesing-

1. wat gaan bewys dat ons sin vir vryheid en reg lewendiger is as ooit;

2. wat drogredenasies, soos dat “ons nie kan saamstaan nie en nie leiers het nie” gaan ontmasker;

3. wat volksgenote bymekaar gaan bring wat bymekaar hoort;

4. wat ons rondom die enkele gemeenskaplike ideaal van selfbeskikking gaan versamel sonder dat ons verstrengel raak in onenigheid van “waar en hoe” nog voordat sulke kwessies werklik eers ter sprake is;

5. wat ons politieke tradisie van volksoewereiniteit gaan laat herleef.


Hierdie laaste aspek, die herlewing van volksoewereiniteit, moet goed begryp word - want met ons neerlaag in die Tweede Vryheidsoorlog op 31 Mei 1902, het ons ook die beginsel van volksoewereiniteit verloor en dit was die begin van ons knegskap van vandag.

In ons vrye Republieke het daar geen politieke partye bestaan nie. Sedert 1902 is ons verstrengel in die Britse parlementêre stelsel van politieke partye, party-willekeur en ‘n volk wat in ewigdurende vyandige kampe verdeel word deur beroepspolitici. Met die VVK-inisiatief het daardie noodlottige era van party-politiek verbygegaan. Want enige lid van die volk wat as kieser op die VVK-kiesersrol geregistreer is, sal die reg hê om Volksraadslede te nomineer.

Volksraad-kandidate sal in persoonlike hoedanigheid verkies word en NIE as een of ander “grootkop” van een of ander politieke party nie. Daarbenewens sal Volksraadslede wat die selfbeskikkingstrewe op enige stadium mag ondergrawe, demokraties uit hulle posisies verwyder kan word sodra ‘n mosie van wantroue op ‘n volksvergadering aangeneem mag word en sonder dat hulle eers ‘n “termyn” moet uitdien waarin hulle skade op skade kan aanrig.

Meer nog: Selfs die verkose Volksraad sal die uiteindelike besluit oor die grootte en ligging van ‘n eie grondgebied, of die vraag wat ons te doen staan as ons vreedsame pogings tot ‘n skikking sou misluk, aan die volk moet oorlaat deur volksvergaderings daaroor byeen te roep.

Die eerste belangrike onderskeidingskenmerk van die VVK-inisiatief is dus: Daardie deel van die volk wat vry wil wees, dui met meerderheidsbesluite aan wat die volkswil is in geval van vraagstukke op ons pad na vryheid, soos wie ons moet verteenwoordig en waar ons grense gaan wees.

Die VVK is nie nog ‘n organisasie wat lede werf nie. Die VVK kan en wil veral nie “leiers” vir die volk wees nie. Die VVK is ‘n administratiewe liggaam, wat soortgelyke werk doen as die IEC ("Independent Electoral Commission") maar slegs binne volksverband.

Verder is die VVK-inisiatief gebaseer op regsvoorskrifte van die Volkereg. Wat ons doen is te alle tye ten volle wettig en regverdigbaar in die Suid-Afrikaanse- en Internasionale Reg.

Sentrale Komitee van die VVK:

Chantal Kruger (Waarnemende Voorsitter en Sekretaresse) - Pretoria   

                

Yolande Parsons - Ramsgate      

                  

Martie Coetzer  - Kestell            

                     

Yvonne De Jager  - Upington

                      

Kosie Slabbert - Dordrecht

Marius de Vos - Bloemfontein                    

Mnr. P.J. Kruger, stigter van die VVK het as Voorsitter opgetree sedert die stigting van die VVK in 2007 tot Oktober 2017. Weens 'n ernstige kanker-diagnose het hy bedank en mnr. Christo Snyman is in sy plek as Voorsitter verkies. Mnr. Kruger het tot en met sy afsterwe in 2018 'n daaglikse bydrae in die VVK se doen en late gelewer. Mnr. Christo Snyman moes weens persoonlike redes as voorsitter bedank aan die einde van 2018.