Die nominasie-proses werk as volg: 

 
1   Die persoon wat 'n kandidaat nomineer, moet as kieser by die VVK geregistreer wees.


2   Die persoon wat genomineer word, moet ook as ‘n kieser by die VVK geregistreer wees.

     (Om as kieser te registreer, vul ‘n voornemende kieser Vorm 1 in en besorg dit by ‘n VVK

      Registrasie Beampte of by die VVK kantore te Astridstraat 167, Meyerspark, Pretoria).


3   Die persoon wat nomineer, moet ‘n Vorm 3(1) invul; verkrygbaar op ons webwerf (sien

      verwysing hieronder) of u kan vooraf skakel en ‘n afspraak maak om die Vorm per hand by

      die VVK-kantoor af te haal.


4   Die persoon wat nomineer, moet op dieselfde manier ‘n Sekondante-vorm bekom en

      minstens 100 (een honderd) sekondante vir die nominasie verkry. Die oorspronklike

      Sekondante-vorm, ná die sekondante-handtekeninge verkry is, moet ook persoonlik                      ingehandig of per geregistreerde slakkepos aan die VVK-kantoor gestuur word. Beide

      vorms kan onder die paragraag afgelaai word. 


5    ‘n Kieser kan ‘n maksimum aantal van 9 (nege) kandidate sekondeer.


6    Elke genomineerde kandidaat moet sy- of haar nominasie as Volksraad-kandidaat aanvaar

      deur ‘n Vorm 3(2) in te vul en te onderteken. Maak seker dat u genomineerde kandidaat se

      Vorm 3(2) ingevul en onderteken is, alvorens u begin om die sekondante bymekaar te

      maak. Sodra die kantoor u vorm 3(1) ontvang, sal vorm 3(2) aan die voornemende kandidaat        gestuur word.