Dít maak alles saak.

Miskien moet ons net weer ons situasie onder die loep neem en onthou hoe en waar die probleme waarmee ons vandag te kampe het ontstaan het. Eers dan kan ons besluit wat ons in die toekoms gaan doen. Voordat ons daarby uitkom moet ons egter eers bepaal wat vandag nog belangrik is en dan moet ons ongeveer die volgende sê:


Wat saak maak is hoe ons in hierdie gemors beland het, die verraaiers aan die kaak gestel word, en daar dienooreenkomstiglik met hulle gehandel word. Wat saak maak is hoe ons daaruit gaan kom. Wat saak maak is watter buitelandse moondhede daaraan aandadig is. Wat saak maak is dat ons weet wie ons vyande binnelands en buitelands is sodat ons nie in die toekoms met hulle bemoeienis sal maak nie. Wat saak maak is hoe ‘n ordentlike, regverdige grondwet, wat burgers se regte beskerm en nie ondermyn nie, en wat vryheid verseker en nie daarop inbreuk maak nie, ontstaan, in werking gestel en in stand gehou word.


Wat saak maak is hoe volksgenote oor ware feite en nie wanvoorstellings nie, ingelig word sodat hulle bewapen sal wees teen ‘n herhaling van die 1994- oorgawe. Wat saak maak is dat diegene wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort, bymekaar gebring sal word.


Wat saak maak is dat die onderduimsheid van bewegings, media en volkere wat niks goeds met die wêreldbevolking be-oog nie, aan die kaak gestel word. Wat saak maak is dat ons besef dat daar ‘n totale aanslag teen als wat goed en edel is aan die gang is. Wat saak maak is dat daardie aanslag eerstens teen die Christelike geloof en meer pertinent teen die Christelik-Protestantse geloof gefokus is.


Wat saak maak is dat ons ons hulpbehoewende volksgenote leer ken en ‘n helpende hand uitsteek. Wat saak maak is dat ons uit die volk strukture skep wat namens en ten behoewe van die volk optree en nie ons toekoms aan allerhande selfaangestelde organisasies oorlaat, wat sg. in volksbelang optree, maar nie ‘n mandaat van die volk daartoe het nie.


Wat saak maak is dat die kinderlike vertroue wat ons voorvaders in ons Skepper, Heer en Heiland gehad het voortgedra word en dat hulle deursettingsvermoë, opofferings, heldedade en beginsels in ons harte lewend gehou word as aansporing tot volvoering van ‘n stryd om onafhanklikheid binne eie grondgebied, waar ons vry sal wees om ons volkseie onbelemmerd uit te lewe en ons Heer en Heiland, ons Saligmaker, te erken, te aanbid en te eer.

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.