Daaglikse Woord.

“Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is van weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het.” – 1 Tim 4:7-8


Ons wêreld is behep met die volmaakte voorkoms, in films en tydskrifte is bykans almal fiks en maer. Almal wil fiks wees, maar dit vat werk. Hoeveel meer belangrik is dit nie om geestelik fiks te wees nie! So belangrik dat Paulus in vergelyking die liggaamlike oefening as van weinig nut ag. As ons dan obsessief wil raak, laat ons eerder obsessief raak oor ons oefening in die godsaligheid!

65 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.