Daaglikse Woord

Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. – Rom 1:26-27


Die Amerikaanse organisasie Exodus International, ‘n organisasie wat berading gebied het aan homoseksuele het sy deure gesluit en om verskoning gevra aan al die mense wat hulle deur die jare “seergemaak” het deur hulle te “probeer verander”. Die president van die organisasie het toe erken dat hy self ook tot mans aangetrokke voel en daarmee verklap waarom die organisasie werklik sy deure gesluit het.

Wanneer persoonlike gevoelings die deurslag gee in besluitneming in gebeur dit dat die Bybel opsy geskuif word om aan sogenaamde menseregte voorkeur te gee. Met ander woorde, menseregte word bo God gestel, word verafgod. Mens moet werklik snaakse toertjies met die Bybel doen om die veroordeling van homoseksualisme in Lev 18:22 en die bevestiging daarvan hier in Rom 1 te systap.

Vir die gelowige moet die Bybel die hoogste gesag wees al druis menseregte daarteen in.

85 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.