Daaglikse Woord

“Laat ’n ander jou prys en nie jou eie mond nie; ’n vreemde en nie jou eie lippe nie!” – Spr 27:2


Om nederig te wees is vir die mens ‘n probleem. Ons smag na eer en erkenning! Vir die gelowige moet dit egter nie so wees nie. Die gelowige besef dat hy uit homself tot geen goed in staat is nie. Daarom kan ons nie roem in onsself nie, want alles wat ons goed doen is deur die werking van die Heilige Gees in ons. Laat ons nie vir onsself eer toeëien wat aan God behoort nie!

65 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.