Daaglikse Woord

Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié van die Vader en van die heilige engele.” – Luk. 9:26


Mikey Weinstein sê dat enige iemand wat met ‘n ander ‘n Bybelvers deel skuldig is aan hoogverraad. Hy vergelyk dit met verkragting! Daar word gereeld in humanisme gehamer daarop dat alle mense geregtig is op die uitlewing van hulle geloof, maar dit geld blykbaar nooit vir die Christendom nie. Ons bid dat die amerikaanse soldate wat hul Skepper opreg dien die woorde van Ps 119:46 te alle koste sal uitleef: “Ook wil ek voor konings van U getuienisse spreek en my nie skaam nie.”

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.