Daaglikse Woord

“Gee hulle na hul dade en na die boosheid van hul handelinge; gee hulle na die werk van hul hande; vergeld hulle na hul dade. Omdat hulle nie let op die dade van die Here of op die werk van sy hande nie, sal Hy hulle afbreek en hulle nie bou nie” -Ps. 28:4-5


In die Psalms vind ons telkens hierdie tipe gebede. Gebede wat staan op die regverdigheid van God, wat staatmaak op die straf wat die goddelose en boosdoeners verdien. Gebede wat in die humanistiese wêreld en in talle mensgesentreerde kerke geïgnoreer word.

Die Woord is egter duidelik hieroor dat as bose mense, rowers, verkragters, martelbendes en moordenaars nie deur die Gees tot bekering gebring word in Jesus Christus en Hy so hul straf op Homself neem nie, hulle onder die toorn en straf van God staan. Hulle sal vergeld word vir hul dade.

87 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.