Daaglikse Woord

Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

-Mat 7:21-23


Die groot hervormer Martin Luther het geworstel met die plek van die boek Jakobus in die Bybel. Hy het sy diepste geloofsinsig gevind in Paulus se klem op redding uit geloof alleen. Waarom kon Jakobus dan soveel klem op die werke lê?


Die antwoord lê in die lering van Mat 7. Elkeen wat gered word deur sy geloof in Jesus Christus sal ook deur die werking van die Heilige Gees ‘n lewe van dankbaarheid toon waarin die werke die bewys en getuienis is van ‘n lewende geloof. Daarin word gesien wie die Naam van die Here misbruik vir eie gewin en wie Hom werklik aanroep!

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.