Daaglikse Woord

“Moenie langer water alleen drink nie,maar gebruik ’n bietjie wyn ter wille van jou maag en jou herhaalde ongesteldhede” – 2 Tim 5:23


Die leer dat dit die wil van God is dat alle gelowiges gesond moet wees is volop in Suid-Afrika vandag. Dit maak deel uit van wat genoem word die welvaartsteologie wat beweer dat as jy werklik glo en so bid sal jy altyd voorspoedig en gesond wees.


Hierdie woorde van Paulus aan Timotheus is maar een van vele voorbeelde in die Bybel dat hierdie leer vreemd is aan die Skrif. God laat siekte toe. God laat mense ook sterf. Paulus beveel aan dat Timotheus medisyne gebruik (‘n bietjie wyn), terwyl Paulus self na drie keer se ernstige gebed steeds met ‘n doring in die vlees gelaat is!


Hoe is dit dan moontlik dat mense ‘n leer soos hierdie kan aanhang!? Was Paulus, wat onder inspirasie van die Gees 13 Bybelboeke geskryf het, dan swak in die geloof?

Laat ons eerder soek na wat die doel van die Here met ons siekte is, hoe Hy met my en my mense daardeur werk as om buite die Woord om na maniere te soek om dit te omseil!

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.