Daaglikse Woord

“Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Beréa weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.” – Hand 17:10-11


Met die oorvloed van nuwe sektes huiskerke en geloofsgroepe wat vandag aktief in ons samelewings besig is, word dit al hoe moeiliker om te onderskei wat die waarheid is en na wie ek kan luister. Die meeste van hierdie mense beweer ook dat dit wat hulle leer uit die Bybel kom. Hoe weet ons dan wie die waarheid praat?


Die edelmoedige mense van Berea het geweet hoe om te onderskei. Hulle het die Skrifte ondersoek oor die dinge wat aan hulle verkondig is. Moenie aanvaar wat iemand sê omdat hy slim is nie of omdat hy familie is nie of omdat hy ‘n dominee is nie. Toets elke leer aan die Woord van God. Dit beteken natuurlik by implikasie dat ons die Skrif moet ken! Dus, neem op en lees!

72 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.