Daaglikse Woord

“In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, …in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.” Ef 1:7, 13-14


Dit is maklik om mismoedig te raak in die omstandighede waarin ons leef. Dit is maklik om selfs depressief te raak. As ons mense uitgemoor word, onderdruk word, blatante ongeregtigheid beleef by instansies wat veronderstel is om dit juis te handhaaf, het ons waarskynlik ook meer as genoeg rede daartoe.


Daar is egter ‘n groter prentjie wat hoop gee aan gelowiges. Wie glo in Christus ontvang die Heilige Gees as onderpant, as waarborg dat ons in ons Verlosser se erfporsie kan deel. Loof die Here vir hierdie hoop, dat ons verlossing gewaarborg is, selfs al sou al ons aardse dae in lyding deurgebring word.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.