Daaglikse Woord

Want Johannes die Doper het gekom en het nie brood geëet of wyn gedrink nie, en julle sê: Hy het ’n duiwel. Die Seun van die mens het gekom en Hy eet en drink, en julle sê: Daar is ’n mens wat ’n vraat en ’n wynsuiper is, ’n vriend van tollenaars en sondaars. – Luk 7:33-34


Die houding van die Fariseërs waaroor die Here Jesus hulle hier vermaan is tipies hoe ons vandag ook dink. Die massas korrupsie en valsheid waarvan ons elke dag kennis neem maak dat ons dikwels uiters negatief ingestel is, amper hiperkrities op alles en almal. Dit is goed om mekaar te vermaan en kritiek is nodig, maar ‘n gelowige moet waak daarteen om krities te wees op grond van sy eie oortuigings i.p.v. Bybelse norme. Die Bybel is die maatstaf van reg en verkeerd, nie my eie verwysingsraamwerk nie!

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.