Daaglikse Woord.

WANT kyk, die dag kom, en dit brand soos ’n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, ’n stoppel wees; en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die HERE van die leërskare; sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. – Maleagi 4:1


Die wêreld word vandag oorstroom met die klem op die liefde van God. Dit op sigself is goed, want die liefde van God kan nie oorskat word nie, kan nie oordryf word nie. Dit is en bly die grootste liefde dat Hy sy Seun vir die sonde van alle gelowiges geoffer het. Wat wel ‘n probleem is, is dat die liefde van God as die enigste eienskap gestel word.


God is ook regverdig. Openbaring toon die verheerlikte Christus aan met ‘n tweesnydende swaard wat uit sy mond kom! Hy sal ook oordeel. Vir ‘n volk soos die Afrikanervolk wat lewe in die omstandighede van ‘n goddelose land waar boosheid algemeen is, is dit nodig en vertroostend om ook te weet dat God die goddelose sal oordeel. Dit word nie maar oorgesien nie, want dan sou Hy nie regverdig wees nie!

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.