Daaglikse Woord

Ons beveel julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, dat julle jul onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie… Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel: as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Sulke mense beveel en vermaan ons deur onse Here Jesus Christus, om rustig te werk en hulle eie brood te eet. – 2 Thes 3:6, 10-12


Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. – Ef 4:28


Die planne van die regering met grondhervorming is uiters kommerwekkend vir elkeen watwerk vir sy geld. Daar word geneem van die wat werk om te gee aan wie nie wil werk nie. Die stygende hoeveelheid welsynstoelae wat jaarliks uitgedeel word dra by tot ‘n on-Bybelse teenproduktiewe stelsel en selfs die Boere-Afrikaner volk vergeet dikwels wat die Woord leer. Om aalmoese uit te deel aan iemand wat nie wil werk nie is nie net ‘n minder-effektiewe manier nie, dit is ‘n direkte verontagsaming van ‘n Bybelseopdrag. Ef 4 en 2 Thes maak dit duidelik dat die gebrekkige waaraan gegee word nie diegene is wat gebrek ly omdat hulle nie werk nie, maar diegene wat gebrek het ten spyte daarvan dat hulle werk of nie kan werk nie!

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.