Daaglikse Woord

“En Naäman het gesê: So nie, laat dan tog aan u dienaar ’n vrag grond gegee word, soveel as ’n paar muile kan dra; want u dienaar sal nie meer brandoffer of slagoffer aan ander gode bring nie as net aan die HERE. Mag die HERE in hierdie saak u dienaar vergewe: as my heer in die huis van Rimmon ingaan om hom daar neer te buig, terwyl hy op my hand leun, sodat ek my ook in die huis van Rimmon neerbuig — as ek my neerbuig in die huis van Rimmon, mag die HERE dan tog in hierdie saak u dienaar vergewe.” – 2 Kon 5:18-19


Naäman uiter hierdie woorde nadat hy deur Elisa in die krag van God van melaatsheid genees is. Hy het kennis gemaak van die een ware, lewende God. Hy erken in vers 15 dat daar geen God op die hele aarde is nie behalwe in Israel! Tog doen hy wat mense so dikwels doen. Hy erken God se bestaan, maar onderwerp hom nie alleen aan Hom nie.

Mense sê maklik: Ja, God is enigste lewende God, maar in hul lewens stel hul Hom en sy wil nie as die eerste prioriteit nie. Om te erken dat God, God is beteken nie dat jy nie afgode dien nie, Hy eis nie net erkenning nie, maar ook totale onderwerping aan Hom alleen!

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.