Daaglikse Woord

“En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik ’n lig van die hemel af; en hy val op die grond en hoor ’n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My? En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen.” – Hand 9:3-6


Saulus (of Paulus soos hy onder Griekssprekendes bekend was) was een van die grootste en ywerigste vervolgers van die kerk van Christus. As daar enige persoon was wat menslik as onbekeerbaar geag is, sou dit hy wees. Tog verander die Here hom in een oomblik van ‘n man wat moord blaas teen die kerk tot een wat vra: “Here, wat wil U hê moet ek doen?”

Ons is geneig om te dink dat sekere mense nie kan verander nie. So siening is egter ‘n ongeloofsiening. Die Here kan enige hart van klip vervang met ‘n hart van vlees en al is buitengewone middele nodig, sal Hy sy doel met elke mens bereik.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.