Daaglikse Woord

“En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis; want nadat Hy tevore gesê het: Dit is die verbond wat Ek met hulle sal sluit ná dié dae, spreek die Here verder: Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal Ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.” – Heb 10:15-17


In die Ou Testamentiese tyd het die Here nog sy volk geleer hoe om te lewe. Soos ‘n kind wat baie reëls het oor wat hy mag en nie mag doen nie, moes hulle voorgeskryf word tot in die fynste besonderheid.


Daar kom egter ‘n tyd wat jy verwag van ‘n kind om te begin verstaan waarom dinge op ‘n sekere manier gedoen moet word. Dit behoort nie nodig te wees om vir ‘n grootmens basiese reëls neer te lê nie. Hy behoort die beginsel te verstaan. Dit moet in sy hart en verstand wees! As post-Nuwe Testamentiese gelowiges behoort ons die beginsel van die wet in die hart te hê. Ons behoort volgens die wet en wil van God te wil leef uit dankbaarheid daarvoor dat selfs dit wat ons steeds sondig, dink die Here nie aan nie omdat dit reeds betaal is deur sy Seun.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.