Daaglikse Woord

“En toe Elisabet die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring; en Elisabet is vervul met die Heilige Gees en het met ’n groot stem uitgeroep en gesê: Geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot! En wat het my oorgekom dat die moeder van my Here na my toe kom?” – Luk 1:41-43


Die gebeure rondom die Goddelike ontvangenis deur die maagd Maria kan sekerlik as ongelooflik beskryf word. Min van ons sal dit tog glo as ‘n ongetroude tienerdogter vir ons probeer vertel dat sy swanger is, maar dat sy ‘n maagd is. As Elisabet dan reageer met seënbede kan ons aanvaar dat sy nie van mening was dat die Kind buite-egtelik is nie. Sy glo ook nie net die maagdelike ontvangenis nie, maar erken Maria se ongebore Kind selfs as haar Here.


Die rede vir haar blinde geloof? Sy is Geesvervuld en dra self ‘n baba wat ook Geesvervuld is van sy moederskoot af (v15). Voor die geboorte van die Here Jesus Christus is dit al duidelik dat die geloof deur die Heilige Gees gewerk word. Wat ‘n voorreg om deur die Gees te kan glo: Die Verlosser is vir my ook gebore!

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.