Daaglikse Woord

As jy aan die HERE jou God ’n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie; want die HERE jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word. – Deut. 23:21


Dit word dikwels vandag gehoor dat iemand sê: “Ek was nie daar toe die gelofte afgelê is nie! Ek kan nie deur my voorouers daartoe gebind word nie!” Dit klink seker amper geldig, tot ‘n mens enkele dinge in gedagte hou. Eerstens is daar geen betekenis in enige geloofsaak as dit net in die hede fokus nie. Geloof eis ‘n toekomsverwagting en ‘n voortsetting in volgende geslagte. Tweedens sou ons volk waarskynlik nie bestaan het as ons voorouers ons volk nie gebind het tot die gelofte by Bloedrivier nie! Derdens was nie een van ons daar toe die Here Jesus Homself aan die kruis geoffer het ter wille van ons sonde nie en tog ag ons maklik onsself daaraan gebind! Of ons dit wil erken of nie, ons is gebind tot die gelofte en dit sal sonde word in ons as ons dit nie betaal nie. Die Here eis dit van ons!

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.