Demokrasie of Kakistokrasie*

Volgens Wikipedia ~2012 was daar meer as 34 soorte demokratiese regeringsbestelle. Daaronder was bv. “Defensiewe demokrasie, Lukraak-verkose verteenwoordigende demokrasie,

Ontluikende demokrasie, Onliberale demokrasie (stelsel waar daar min of geen beperkings is om verkose verteenwoordigers te verhoed om te regeer soos hulle wil nie), Radikale demokrasie, Totalitêre demokrasie” ens.


In ‘n artikel, „WorldSavvy: What is democracy” word die volgende breë, gesonde verstand beskrywing van wat ‘n demokratiese regeringsbestel behels, gegee –

„The concept of democracy is often expressed in terms of ‚thin’ and ‚thick’ definitions. At its most fundamental (or thin) incarnation, democracy is synonymous with popular sovereignty or majority rule: a system of governance in which the people choose their leaders by casting votes. Also known as electoral democracy, this definition describes the processes by which a government derives its authority or mandate. But, most agree that this is only one piece of the equation. What the government does with this mandate, how it rules, and the outcomes that are produced must also be factored into a (thick) designation of democracy. Thus, what we know as democracy in its ideal form generally also includes governance by rule of law and the protection of civil liberties, or liberal democracy. Though how these two basic components of democracy – electoral and liberal – are represented may differ, it is widely accepted that a truly democratic system of governance must comprise both. The extent to which it does so will determine its quality and durability. In the words of Thomas Jefferson, without liberal democracy, electoral democracy is nothing more than mob rule where 51% of the people may take away the rights of the other 49%.” (www.worldsavvy.org/monitor/index.php?option=com_content &view=article &id=183:what-is-democracy &catid=76:what-is-democracy &Itemid=297 (Indien nog beskikbaar))


Die „Democracy Index” is ‘n indeks wat deur die „Economist Intelligence Unit”, ‘n private metingsinisiatief, saamgestel is en wat die stand van „demokrasie” van demokrasieë in 167 lande reflekteer. Eenhonderd ses-en-sestig van daardie lande is soewereine state waarvan 165 Verenigde Nasies lidlande is. Die „Democracy Index” word deur baie inisiatiewe as gesaghebbend beskou.


Volgens die 2011 verslag van die Democracy Index was daar 25 volwaardige demokrasieë in die wêreld, wat verteenwoordigend van 15% van die 167 lande en 11.3% van die wêreldbevolking

was. Dit is insiggewend dat die 25 volwaardige „demokrasieë” in wese óf ‘n monargistiese óf ‘n republiekeinse regeringsvorm het, lande met ou gevestigde regeringsbestelle soos Noorweë, Ysland, Swede, Verenigde Koninkryk en die Verenigde State. Indien bedoelde 25 lande buite rekening gelaat word, is die res, nl. 142, óf onbevredigend óf totaal gebrekkig; hoegenaamd nie suksesvol nie.


Die 2015 verslag van die Democracy Index toon dat daar 20 volwaardige demokrasieë in die wêreld, wat verteenwoordigend van 12% van die 167 lande en 8,9% van die wêreldbevolking was. Derhalwe ‘n agteruitgang in die persentasie volwaardige demokrasieë.


Die vraag is waarom ‘n demokratiese regeringsbestel dan so opgehemel word as ‘n regeringsvorm van uitnemendheid as daar slegs 20 lande is wat as volwaardige demokrasieë geklassifiseer is of dink iemand dat die meerderheid van die 147 lande wat nie volwaardige demokrasieë is nie, dalk binne die volgende 300-400 jaar in volwaardige demokrasieë gaan ontwikkel? Lê die harde werklikheid nie opgesluit in wat hieronder aangehaal is nie?


„Democracy is a con game, it is a word invented to outplay people, to make them accept a given situation. All institutions sing ‚we are free.’ The minute you hear ‚freedom’ or ‚democracy’ – watch out, because in a truly free nation, no one has to tell you that you’re free.” Jacque Fresco

„A wise man will not leave the right to the mercy of chance, nor wish it to prevail through the power of the majority. There is but little virtue in the action of masses of men.” Henry David Thoreau (1817-1862)

„The majority, oppressing an individual, is guilty of a crime, abuses its strength, and by acting on the law of the strongest, breaks up the foundations of society.” (Thomas Jefferson, 1816)

„What fills me with doubt and dismay is the degradation of the moral tone. Is it or is it not a result of democracy? Is ours a government of the people, by the people, for the people, or a Kakistocracy, rather for the benefit of knaves at the cost of fools?” (James Russel, 1876).

*'n Regering deur die slegstes en onbekwaamstes (die mins-gekwalifiseerde of mees-beginsellose burgers).


Met erkenning aan vaandrig.co.za

283 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.