Die Geniale Swape wat ons volk vernietig.

Die Capitec-debakel wat nou weereens blanke spoorweg-pensioenarisse se nood ignoreer terwille van hulle eiebelang, vertel net die storie van hoe laag witmense op die Bank se prioriteitslys is. Dit is nie net dat hulle en die Gupta-gebroeisels mense wat bitter hard vir hulle geld gewerk het beroof nie, maar duidelik sal dit hulle pas om deur uitgerekte hofgedinge sake sodanig te vertraag in die hoop dat al die pensioenarisse uitsterf.


Capitec is deur die sakemanne, Michiel le Roux, Riaan Stassen en Johan Mouton daar uit linkse sitadel Stellenbosch gestig. In die volksmond staan daardie klomp sakemanne bekend as die Stellenbosch mafia. In die voorsitterstoel is Santie Botha wat nie ‘n snerts omgee vir die feit dat sieklike pensioenarisse wat geregtig is op hulle pensioenvoordele, vandag hulle lewens as armlastiges slyt nie.


Die doel van die artikel gaan nie oor die Capitec-verraad nie, dit lees almal in die dagblaaie, maar oor die feit dat dit stoere Afrikaanse name en vanne is. En tog is hulle sover van hulle volk verwyder hulle kon netsowel Levine, Pillay, Mahlanga & Co. gewees het.


Max Simon Nordau (1849-1923) het reeds in 1895 ‘n proto-psigohistoriese perspektief op linkses, hulle rewolusies en optredes geskryf.


In The Mattoid Syndrome het hy geskryf oor persone met ‘n superieure intellek wat dikwels geniaal was in een besondere veld, maar in die res van hulle denke so onderontwikkeld was dat dit aan imbesiliteit of kranksinnigheid grens.


Die sewende uitgawe van die Webster’s Dictionary (1924) gee die volgende definisie van ‘n mattoid: “A person of congenitally abnormal mind bordering on insanity of degeneracy. Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek omskryf dit as “geniale swaap.”


Nordau gee drie definisies van hierdie “halwe-gekke:” Volgens hom is ‘n mattoid eerstens gevul met negatiewe gevoelens wat hy veralgemeen in ‘n tipe Weltschmerz en sat vir die lewe houding.


Die tweede tipe is waar ‘n liefdelose egoïsme sy lewe en denke beheer en hierdie gevoel van vervreemding in anargistiese teorieё uiting vind, en die derde groep wat geen morele kompas het nie en as sulks deur sy ydelheid gelei word en geen empatie met ander het nie. Sy doel in die lewe is om sy eie lewe volgens sy eie wette te lei.


Nordau het verder geskryf dat “... through the influence of the teachings of degenerate half fools, conditions arise which do not, like the cases of insanity and crime, admit of expression in figures, but can in the end be defined through their political and social effects.”


Hy waarsku dat: “We observe a general loosening of morality. A disappearance of logic from thought and action, a morbid irritability and vacillation of public opinion, a relaxation of character. Offences are treated with a frivolous or sentimental indulgence which encourages rascals of all kinds. People lose the power of moral indignation, and accustom themselves to despise it as something banal, unadvanced, inelegant, unintelligent.”


Hierdie veroorsaak dat alle karakterfoute oorgesien word. Optredes wat ‘n persoon sou gediskwalifiseer van enige openbare betrekking, is nie meer ‘n belemmering nie, sodat swak kaliber karakters die hoogste posisies kan beklee.


Niemand is meer geskok deur die mees absurde voorstelle en optredes nie en dwaasheid heers in die kantore waar lotsbeslissende besluite geneem word.


Al wat altyd van belang is, die gehamer op regte en om te rebelleer teen maatreёls wat hierdie arbitrêre begeertes aan bande kan lê. Die grootste doel is om te ontsnap aan enige vorm van dissipline en veral om nie die swaar vrag van plig teenoor ‘n ander te moet dra nie.


Weens die lengte is hierdie deel 1 van die artikel. Deel 2 wat môre sal verskyn en sal die verwoesting wat deur hierdie mense veroorsaak word, verder bespreek.

237 views1 comment

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.