Die Geskiedenis van ons Taal.

Die groot beweegrede vir die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners was ‘n diepgevoelde bedoeling dat die Bybel in Afrikaans vertaal moes word. Die stigters wou eers hê dat Afrikaans die skryftaal moes word voordat hulle met die vertaling voortgaan.

Arnoldus Pannevis was die eerste wat die bal aan die rol gesit het. Hy het op 7 September 1872 ‘n brief aan De Zuid-Afrikaan geskryf oor die moontlikheid om die Bybel in Afrikaanse te vertaal.


Hy was bewus daarvan dat daar baie mense, veral kleurlinge was, wat die Bybel nie kon verstaan nie. Hollands was vir hulle ‘n vreemde taal. Hy wou die Woord van God ook vir die mense in verstaanbare vorm aanbied.


Talle het met Pannevis saamgestem, maar ander het weer gedink dat dit verkeerd sou wees om die Woord van God in so ‘n plat taal te vertaal.


C.P. Hoogenhout het Pannevis gesteun en daarop gewys dat daar ook blankes is wat Afrikaans beter sou verstaan as Nederlands.

Baie mense het gedink dat dit oneerbiedig sou wees om die Bybel in Afrikaans te vertaal. Die waardigheid van die Woord van God sou daardeur benadeel word. Afrikaans was steeds vir baie net ‘n kombuistaal.


C.P Hoogenhout probeer toe en vertaal Mattheus 28 en stuur die na Die Kerkbode, maar die redakteur weier om dit te plaas. Dit is sover ons weet die eerste poging om die Bybel in Afrikaans te vertaal.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.