Die geskiedenis van ons Taal.

Oor die vertaling van die Bybel sê ds. S.J. du Toit die volgende:

“Die Genootskap van Regte Afrikaners, het syn ontstaan te danke aan di behoefte an ‘n Bybel in di Folkstaal, ooreenkomstig di bevel fan di Here.”


Die vertaling het nou ‘n paar jaar stil gelê. Die volk moes eers geleer word om Afrikaans as hulle eie taal te erken. Dit was waar die waarde van Die Patriot en die GRA ingekom het.

In 1878 word daar weer besluit dat die tyd nou ryp is om met die werk te begin. Maar ook op hierdie vergadering is daar drie besware. Een lid het die volgende besware geopper:


Die taal is nog nie ryp daarvoor nie.


Die Bybel in Afrikaans was nog nie onmisbaar nie.


Daar was nie genoeg geld nie.


Nieteenstaande die besware word daar tog besluit om met die werk voort te gaan. Hulle besluit ook om die vertaling uit die oorspronklike tale, Grieks en Hebreeus te doen. Daar moes vier vertalers wees. Twee om die vertaalwerk te doen en twee wat die Afrikaans moes versorg om seker te maak dat dit suiwer sou wees.

57 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.