Die Geskiedenis van ons Taal

Ook hierdie voorneme rondom die Bybelvertaling het skipbreuk gelei. Die behoefte aan die Bybel in Afrikaans was nog nie so dringend dat dit hulle gedryf het nie.


Ses jaar later, op 14 en 26 Januarie en 23 Februarie 1884 word die volgende besluit:


Om dadelik met voorbereidende werk te begin

Om ‘n komitee te kies om met die saak voort te gaan

Om die belangstelling van die volk vir die saak te kry.

‘n Brief word versprei om steun vir die saak te wen. Daar het wel geldelike hulp ingekom, maar dit was nog te min.


In 1885 vergader hulle weer en dra die vertaalwerk aan ds. S.J. du Toit op.


In 1888 bedank ds. Du Toit as Superintendent van Onderwys in Transvaal om sy volle aandag aan die Bybelvertaling te wy.


In 1889 verskyn sy eerste gedrukte proewe. Dit was drie hoofstukke uit Genesis.

66 views2 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.