Die Geskiedenis van ons Taal

Milner se vennoot in die verengelsingsproses van die Boerekinders, Z.B. Sargent, skryf in 1902 dat die grootste deel van die Afrikaanse kinders in daardie stadium in die kampe is. Hy skryf dat hy daarvan oortuig is, dat daar geen beter geleentheid is as juis nou om hulle nog binne die volgende jaar almal Engelse te maak nie.


Hy vra Engelse onderwysresse met ‘n sterk vaderlandsliefde wat bereid sal wees om na die kampe te kom om die kinders die Engelse taal en ideale te leer.


Die toestand was nou in Transvaal en die Vrystaat net soos Kaapland na Lord Charles Somerset se taalproklamasie. Verengelsing het nou skynbaar onkeerbaar gekom. Die skole was nou die wapen waarmee die Boere finaal gebreek moes word.


Hollands sou slegs drie uur per week onderrig word as die ouers daarom vra.

Meer Engelse onderwysers word ook uit ander dele van die Britse ryk ingevoer. Milner was seker van sy saak.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.