Die Geskiedenis van ons Taal


Milner se optrede het verset aan die kant van die twee republieke uitgelok. Die kerke het die leiding geneem om privaatskole op te rig. Hulle wou die ou Republikeinse onderwysstelsel in ere herstel. Die taal, sedes en godsdiens van die Boerevolk moes hierdeur beskerm word. Die mense was ook ontevrede omdat hulle geen seggenskap in die onderwys van hulle kinders gehad het nie.


In 1903 word ‘n petisie aan die owerhede gestuur waarin onder andere gevra word dat meer tyd, (ten minste vyf uur per week) aan Hollands bestee moes word. Die versoek is geweier en dit lei tot die stigting van Christelik-Nasionale Onderwys-skole. In Bloemfontein is so ‘n skooltjie in die voorportaal van die Gereformeerde Kerk gestig. Dit het ontwikkel tot die Sentrale Laer- en Hoёrskool.


Die CNO-skole het swaar gekry, want daar was ‘n groot gebrek aan geld. Die mense was bitter arm na die vernietigende oorlog. Geld en onderwysers het uit Holland gekom, maar dit het nog steeds swaar gegaan. Maar die CNO-skole het moedig met die stryd voortgegaan tot 1906 toe Transvaal en die Vrystaat selfregering gekry het.

48 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.