Die Geskiedenis van ons Taal

Op 2 Februarie word die Afrikaanse Taalgenootskap gestig. In die bestuur was genl. J.B.M. Hertzog, dr. O’Kulis en Oom Lokomotief. Hulle wou die volk wakker maak. Hulle is nie vyandig teenoor Hollands en Engels nie, maar wil bewys dat Afrikaans ook ‘n selfstandige taal is en nie ‘n kombuistaal nie. Hulle wil stry vir die taal omdat dit gewortel is in die siel van die nasie, en omdat dit die karakter van die volk weerspieёl. Die A.T.G. in die Vrystaat wou egter nie mooi vorder nie.Op 29 Augustus 1908 word ‘n ander vereniging, ONZE TAAL gestig. Hulle wou die Afrikaners in Bloemfontein nader aan mekaar bring. Hulle bevorder ook die Afrikaanse letterkunde en probeer om geskikte skoolboeke uit te gee.


Op 7 November 1908 dring dr. O’Kulis aan op die samewerking tussen Afrikaans en Hollands. Daar word ‘n taalkongres in Bloemfontein gehou. Daar was verteenwoordigers van die Taalbond, die A.T.V., A.T.G., ens. Op hierdie kongres is die SUID-AFRIKAANSE AKADEMIE VIR TAAL, LETTERE EN KUNS gestig. Dr. O’Kulis was dus die een van die eerste mense om aan so ‘n liggaam te dink.


Reeds vanaf 6 Oktober 1905 verskyn dr. O’Kulis se se “Oogdruppels” in De Vriend des Volks. Hierin het hy allerhande volksprobleme behandel.


Op onderwysgebied was hy ‘n groot kampvegter vir die C.N.O.-skool. In 1905 het hy die Voorbereidende Tegniese Skool in die voorportaal van die Gereformeerde Kerk in Bloemfontein gestig wat soos ons reeds genoem het die Sentrale Laer- en Hoёrskool in Bloemfontein geword het.

Hy word ook onthou as die skrywer van “Die Eselskakebeen.” Dit het in 1909 verskyn. Hy wou, net soos Simson, al die euwels (Filistyne) uit die Afrikaner se volkslewe vernietig. Hy wou die Afrikaner leer om trots te wees op sy volk en taal.


Dr. O’Kulis, of te wel, ds. Dirk Postma, sal onthou word as ‘n taalheld wat onwrikbaar geglo het in sy taal. Hy was een van die vegters wat vir ons hierdie kosbare erfenis help bewaar het.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.