Die Geskiedenis van ons Taal

Op 13 Desember 1905 kom 30 belangstellendes in Pretoria bymekaar en stig Die Afrikaanse Taalgenootskap. Die Vrystaatse eweknie is die volgende jaar op 2 Februarie gestig.


Op die bestuur dien ondermeer: Gustav Preller, dr. N. M. Hoogenhout en adv. N.J. de Wet. Hulle doel was om Afrikaners te oortuig dat Afrikaans hulle taal was en dat hulle dit as spreek- en skryftaal moet erken. Hulle probeer ook nasietrots aanvuur.

Oral is takke van die A. T. G gestig. In Pretoria word ook ‘n Afrikaans-Hollandse Toneelvereniging gestig. Die opvoerings in Afrikaans het ‘n groot bydrae help lewer om Afrikaans erken te kry.


Dit is ook die A. T. G. wat die stigting van Die Brandwag moontlik gemaak het. Dit het op 31 Mei 1910 die eerste keer verskyn met Gustav Preller en dr. W. M. R. Malherbe as eerste redakteurs. Dit was die “brandwag” oor die Afrikaanse kultuur.


In 1906 verskyn Preller se Piet Retief.


Ander bekende werke was: Kaptein Hindon (1916); Voortrekkermense (vier dele 1918 -1938); Andries Pretorius (1938); Oorlogsoormag en ander sketse en Verhale (1923).

Preller is die eerste Suid-Afrikaanse geskiedskrywer. Hy was ook ‘n bekende kritikus.

50 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.