Die Geskiedenis van ons Taal

Enkele uittreksels uit Preller se “Laat ‘t ons Toch Ernst Wezen-artikels kan ons sy eie stem hoor as hy skryf:

1

“De taal die in een land leeft, die in het ganse volk wortelt, heft in dat land en onder dat volk de meeste kans op voortbestaan, en laat zich niet uitroeien dan met de uiroeiing van het volk waarin ze leeft.

“De geschreven taal van enige nasie regelt zich onwillekwurig of behoort zich te regelen, maar de gesproken taal die nasie; anders lopen de twee naderhand zo ver uit mekaar, dat zij feitelik afzonderlike talen zouden zijn.


2

“Afrikaans wortelt diep en leeft gezond in de gehele Afrikaner nasie.

“Geen andere taal doet hetzelfde.

“Onze schrijftaal verschilt zover van onze spreektaal, dat voor ‘t gros der Afrikaners het geschrevene als een vreemde is die zij zelf nagenoeg nooit schrijven.


3

“Daarom heft Afrikaans in Z. Afrika die grootste en beste kans op voortbestaan.

“Daarom behoort onze schrijftaal veel nader bij het Afrikaans te komen dan waar zij zich tans bevind.”


Van die groot held, genl. Christiaan Rudolph de Wet se taalgebruik skryf Preller:

“ ……. dezelfde spraak die hij by Sannaspos en Rodewal over het slagveld dreunen liet, en van hem zegt een bevoegde opmerker: ‘Hij spreekt het overvalste Afrikaans, en zijn woorden springen uiteen in duisend stukken alsof het bommen waren --- een bomsplinter heeft het hart van iedere toehoorder getroffen.’”

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.