Die Geskiedenis van ons Taal

Gustav Preller sal onthou word as ‘n baanbreker wat sy lewe gewy het aan ons Moedertaal. Maar saam met hom was ook D.F. Malherbe.


Daniёl Francois Malherbe is op 28 Mei 1881 op Daljosafat (naby Paarl) gebore. Sy vader was P. J. Malherbe, selfs stigterslid van die G. R. A. Sy oom, ds. S. J. du Toit, was die leier van die Eerste Afrikaanse Beweging.


Hy gaan skool in die Gedenkskool der Hugenoten en leer alles deur medium van Hollands. Daarna studeer hy aan die Victoria College op Stellenbosch en daarna in Duitsland. In Europa het hy eers sy taal, Afrikaans, leer liefkry.


In 1910 word hy aangestel as professor in moderne tale aan die Grey-Universiteitskollege in Bloemfontein. In 1918 word hy professor in Afrikaans aan hierdie universiteit. Hy was die eerste professor in Afrikaans in Suid-Afrika. Hy het ‘n groot invloed op sy studente gehad.


Nadat hy in 1906 uit Duitsland teruggekeer het, het hy dadelik begin om leiding in die stryd te gee. Op 12 Oktober 1906 lewer hy sy bekende toespraak op Wellington oor die onderwerp: “Is Afrikaans ‘n Dialek.” Hy bewys suiwer wetenskaplik dat Afrikaans nie ‘n dialek is nie, maar ‘n selfstandige taal. Dit behoort as skryf- en spreektaal erken te word.


Baie mense was boos oor hierdie lesing. Dr. W. J. Viljoen wat ‘n kampvegter vir die V. N. S. en Nederlands was, het ook ‘n lesing op Wellington gaan hou en dr. Malherbe se lesing aangeval. Hy kon egter nie veel afbreuk doen aan die werk van dr. Malherbe nie.

63 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.