Die Geskiedenis van ons Taal

Dr.Malherbe kom ook in aanraking met J.H. H. de Waal en hulle besluit om ‘n sterk organisasie te vorm om almal wat soos hulle voel saam te bind. ‘n Groep knap, jong geleerdes sluit by hulle aan. Onder hulle was dr. A. I. Perold, dr. D. F. Malan, dr. D. F. du Toit Malherbe en andere. Saam stig hulle die AFRIKAANSE TAALVERENIGING op 3 November 1906 in Kaapstad. Dr. D. F. Malherbe word die voorsitter.


Op 19 Desember 1906 is drr. Malherbe en Perold na die jaarlikse kongres van die Z.A. Onderwijzerunie om die saak vir Afrikaans daar te gaan stel. Dit lei daartoe dat hierdie organisasie Afrikaans as spreektaal steun.


Dr. Malherbe het dikwels in De Unie, die Kaapse Onderwysblad, oor Afrikaans geskryf en daarvoor gepleit.


Saam met J. H. H. de Waal het hy baie gereis om Afrikaans vir die algemene publiek aanvaarbaar te maak. Hulle het baie vergaderings toegespreek.


Op 16 en 17 Desember 1907 word die Eerste Afrikaanse Taalkongres van die Tweede Beweging in Kaapstad gehou. D. F. Malherbe was die voorsitter. Op hierdie kongres was dit duidelik dat Afrikaans vinnig vorder. Dit was al meer gewild by die volk.

51 views1 comment

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.