Die Geskiedenis van ons Taal

Die volgende groot taalman was genl. J.B.M. Hertzog. James Barry Munnik Hertzog is op 3 April 1866 gebore. Na sy skoolopleiding op Jagersfontein en Kimberley studeer hy op Stellenbosch en in Amsterdam.


Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog word hy generaal.


Na die oorlog praktiseer hy as advokaat in Bloemfontein, maar tree dan in die politiek en stig in 1904 ‘n politieke party, die Oranje-Unie. In 1907 kry die Vrystaat selfregering en genl. Hertzog word Minister van Onderwys en Justisie. Ons het reeds gesien hoe hy sy beroemde onderwyswet deurgevoer het wat voorsiening gemaak het vir moedertaalonderwys.


In 1910 speel hy ook ‘n groot rol toe die Unie van Suid-Afrika tot stand gekom het. Hy word Minister van Justisie en Naturellesake. Hy bots met genl. Botha en stig in 1914 die Nasionale Party. In 1924 kom die Nasionale Party aan bewind en hy is die Eerste Minister van Suid-Afrika. In 1926 verkry hy volle afhanklikheid vir sy land.


Toe hy in 1906 sy onderwyswet opgestel het, het hy gesorg dat Hollands en Engels, albei erken is en tweetaligheid was ‘n vereiste.


Hy het geweet dat die tyd nog nie ryp was om aan te dring op erkenning van Afrikaans nie. Hollands moes dus naas Engels as taal behou word.

62 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.