Die Geskiedenis van ons Taal.

Ook in die geledere van die voorafgaande groot geeste wat vir Afrikaans geveg het, was, ds. G. Morgan. Hy was ‘n Skotse predikant en word deur die Britse en Buitelandse Bybelgenootksap aangestel om die montlikheid te ondersoek om die Bybel in Afrikaans te vertaal. Hy bespreek die saak in 1875 met ‘n konferensie van predikante op Wellington, maar hulle keur die vertaling van die Bybel af.


Hy tree in verbinding met ds. S.J. du Toit en hulle roep ‘n klompie Afrikaners byeen om oor die saak te gesels. Die vergadering het op 14 Augustus 1875 in die Paarl plaasgevind. Hulle besluit dat Afrikaans eers ‘n skryftaal mpoet word voordat die Bybel daarin vertaal kan word.


Met hierdie doel voor oё, stig hulle die Genootskap van Regte Afrikaners.


Dr. J. Brill: Hy was die rector van Grey-kollege, Bloemfontein. Hy lewer in 1875 ‘n lesing oor De Landstaal en sê dat Afrikaans ‘n selfstandige taal is en glo dat dit nog ‘n groot taal sal word.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v