Die Geskiedenis van ons Taal

Langenhoven het baie geskryf. As redakteur van Het Zuid-Westen het hy baie geleentheid daarvoor gehad.


In1914 word hy Lid van die Kaapse Provinsiale Raad. Hy het dadelik begin veg om Afrikaans in die skool erken te kry.


Op 23 April 1924 stel Langenhoven voor dat Afrikaans as voertaal in plaas van Nederlands tot standerd vier ingevoer word. Dit word aanvaar. Die Vrystaatse en Transvaalse Provinsiale Rade het ook soortgelyke besluite geneem. Hy was egter nie hiermee tevrede nie. Hy wou Afrikaans deur die hele skool invoer. Op 2 Junie stel hy hierdie standpunt voor die jaarvergadering van die Suid-Afrikaanse Akademie. Hy pleit vir die erkenning van Afrikaans in ons skole.


Hierdie toespraak het ‘n baie groot invloed gehad. ‘n Kommissie word aangestel om die nodige leerboeke in Afrikaans op te stel. Hulle publiseer ook spelreёls.


In 1917 word Afrikaans in die hele laerskool ingevoer en van 1920 af ook in die hoёrskool.

49 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.