Die Geskiedenis van ons Taal.

Maar die volk het nie by die graf stilgestaan wat Jan F.E. Celliers so hartroerend beskryf nie. Hy het weer sy kop opgetel. Uit die pyn van ‘n oorlog het ‘n volk opgestaan wat nou sterker bewus was van wat hulle verloor het. Enkele strofes uit Totius se mooi gedig: Vergewe en Vergeet waarin hy ‘n doringboompie langs die pad wat deur ‘n ossewa vertrap word as metafoor vir die volk gebruik, beskryf dit as volg:


Sy skoonheid was geskonde

sy bassies was geskeur;

op een plek was die stammetjie

so amper middeldeur.


Maar tog het daardie boompie

weer stadig reggekom,

want oor sy wonde druppel

die salf van eie gom.


Ook het die loop van jare

die wonde weggewis -

net een plek bly 'n teken

wat onuitwisbaar is.


Die wonde word gesond weer,

as jare kom en gaan,

maar daardie merk word groter

en groei maar aldeur aan.


Die oorlog was vernietigend, maar dit het die volk saamgesnoer soos nooit vantevore nie.

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.