Die Geskiedenis van ons Taal

Die oorsig vn die taalstryd moet ook die vordering op kerklike gebied aandui. Van dié kant was daar die kwaaiste verset teen Afrikaans gewees. Die Kerk- en Bybeltaal was Hollands hoewel jong predikante dikwels as leiers vir Afrikaans opgetree het, soos dr. J.D. du Toit (Totius), dr. D.F. Malan, ds. N.J. Brümmer en dr. B.B. Keet. Juis Keet bepleit in 1914 samewerking tussen die Kerke om ‘n Bybelvertaling in Afrikaans te verkry, en in 1916 begin die Vrystaatse Sinode in dié rigting werk. Vanaf 1916 gee die Vrystaatse en Transvaalse Sinodes aan Afrikaans gelyke regte langs Hollands en in 1919 volg die Kaap en Natal.

Die verskillende Kerke benoem persone vir die Bybelvertaling en gou kom daar proefuitgawes. In 1926 is die eindvertalers dr. J.D. Kestell, dr. J.D. du Toit, B.B. Keet, H.C.M. Fourie en E.E. van Rooyen. Hulle vertaal uit die oerteks en kry hulp van taalgeleerdes en ander wetenskaplikes, sodat die Afrikaanse Bybel een van die modernste vertalings in die wêreld word.


Op 29 Mei 1933 kom die eerste Afrikaanse Bybels in Kaapstad aan – sestig jaar na Pannevis se optrede – die triomf van Afrikaans.


Welkom, dierbaar Woord van God,

Lig in al ons lewenslot ......

Welkom in ons moedertaal,

Van die Kaap tot oor die Vaal.

-G.B.A. Gerdener

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.