Die Geskiedenis van ons Taal.

In die volgende afdelings kyk ons na voorbeelde van hierdie digters se werke. Die wyse waarop hulle as digters ontwikkel; die verdere opntwikkeling van die digkuns en hoe die digters en geslagte mekaar opvolg.


Met Eugene Marais se Winternag het hy ‘n jong taal meteens bevry uit die boeie van onmag en herskep tot vertolker van hoёr waardes. Selfs sy patriotiese gedigte was van ‘n veel hoёr peil. Dodelik siek van malaria in Oos-Afrika en nadat die springstowwe, marconi-toestelle en ammunisie wat hy vir Boere gebring het, alles in Lourenç Marques met skip en al gesink is omdat die vrede reeds aangekondig is, skryf hy:


God van ons Vaders, as U wil bestaan.

dat ons as Staat en Nasie moet vergaan ------

besoedeld deur verraad, ontrou

aan alles deur ons Vaders opgebou

(die ideale vir ons opgegaar

deur worst'ling van 'n halwe duisend jaar);

bedwelmd deur elke lawwe vrees,

onwaardig langer nog 'n volk te wees;

ons diepste liefde steeds gesmoor

om vreemdeling en vyand na te spoor;

en vuile hande, rooi bevlek,

met bloed van broer en vriend bedek;-------

God van ons Vaders, bly U wil bestaan,

leer ons genadiglik die dood blymoedig in te gaan.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.