Die Geskiedenis van ons Taal

In die vorige afdeling is genoem van die vergadering van 14 Augustus 1875 in die Paarl. Hierdie vergadering van ds. Du Toit en ds. Morgan en andere het besluit dat ‘n Afrikaanse Bybelvertaling noodsaaklik was; maar dat dit nog nie die regte tyd was nie. Hulle moes eers die volk oortuig dat Afrikaans as skryftaal geskik is. Hulle het gehoop dat die volk vanself sou besluit dat die Bybel in Afrikaans noodsaaklik geword het.


Hulle besluit toe om ‘n organisasie te stig wat moes veg vir die erkenning van Afrikaans. So is die Genootskap van Regte Afrikaners in die lewe geroep.


Die stigters was C.P. Hoogehout, D.F. du Toit (Oom Lokomotief), ds. S.J. du Toit, A. Ahrbeck, S.G. du Toit en P.J. Malherbe. Pannevis het ook later toegetree. Ander manne wat later aangesluit het was, was o.a. G. R. von Wielligh en J.W. van der Rijst.


Die doel van die Genootskap van Regte Afrikaners was:


Om te staan ver ons Taal, ons Nasie en ons land.

Hulle sous legs Afrikaans op hulle vergaderings praat. Hulle sou ‘n maandblad uitgee wat Die Afrikaanse Patriot heet.


Hulle het beplan om ‘n woordeboek en ander taalboekies in Afrikaans uit te gee.

Hulle wou die Afrikaner op alle terreine opvoed en hom laat trots voel om Afrikaner te wees. Hulle strewe na ‘n verenigde Suid-Afrika. Die belangstelling van die volk word gaande gemaak.


Een van die bekendste publikasies was Die Afrikaanse Volkslied. In hierdie Volkslied sien ons hulle ideale en strewe. Die lied eindig met hierdie veelseggende woorde.


“Want al die nasies het een God,

Hy re’el ider volk syn lot;

Hy het ver ider volk syn taal

Syn land, syn reg, syn tyd, bepaal.

Wie dit verag sal syn straf dra,

O God, beskerm Suid-Afrika!”

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.