Die Geskiedenis van ons Taal

In die jonger poёsie skemer ‘n nuwe ekonomiese stryd van die grootstad deur. As gevolg van droogtes, die rebellie, armoede en die nuwe eise van ‘n nuwe tyd word baie Afrikaners van hulle grond afgedwing en moet in die stede ‘n heenkome vind. Party word mynwerkers, sterf aan tering, ens., en ons kry in die grootstad ‘n verlange na die landelike bestaan van vroeёr. Ons sien dit alles die duidelikste in Toon van den Heever se gedig In die Hoёveld.


Die lewensmoegheid van party stedelinge kry ons by Kleinjan. In hierdie jare gee ook digters soos Totius, Celliers en Langenhoven, ons ‘n beeld van dié ekonomiese stryd en die verlange na die plaaslewe van vroeёr. Ons vind verder by die jongeres ‘n nuwe patriotism, ‘n verheeliking van die verlede en die heldhaftige, soos by Visser.


Na die Patriotdigters en Melt Brink het ons volk, moontlik weens die Anglo-Boereoorlog, vergeet om te lag. Keet bring weer ‘n blymoediger toon in ons digkuns en Visser, wat reeds ‘n paar grappige gedigte tydens die Eerste Tallbeweging geskryf het, leer ons opnuut om te lag.


By die ouer digters vind ons feitlik geen liefdespoёsie nie. Die eerste liefdesgedigte in Afrikaans word deur hierdie jongeres geskryf, veral deur Keet, Wassenaar en Visser. Ook kry ons by Visser en later Keet rouliedere oor die dood van ‘n beminde vrou. Deur die liefdesverse en mymeringe is die jonger poёsie dikwels persoonliker as die ouer digkuns.

Die jonger digters soos Fagan, Wassenaar en Kleinjan, wat dikwels meer beskouend as beskrywend dig, mak al hoe meer gebruik van die sonnet ---- vroeёr veral deur Leipoldt beoefen. Ook vind ons dat die jongeres doelbewus die kunslied skryf om gesing te word, soos Keet, Visser en Kleinjan. Ons kry ‘n “Gee My”-mode!

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.