Die Geskiedenis van ons Taal.

Die leiers van Die Tweede Taalbeweging wou onder geen omstandighede inmenging van die leiers van Die Eerste Taalbeweging duld wat soos ds. S.J. du Toit gevoel het nie.


Tussen die twee bewegings het die Anglo-Boereoorlog gelê. Daar het ‘n nuwe gees geheers onder manne soos De Waal, Preller en Postma. Die smart van die oorlog het die Afrikaner gelouter en hulle wou niks met die louheid van die Eerste Beweging te doene hê nie.


Die oorlog het ook die volk saamgebind soos nooit tevore nie. Die bande met die Nederlande het verslap want die volk het geleer dat hy alleen teen die wêreld staan.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.