Die Geskiedenis van ons Taal.

Een van die ideale van die G.R.A. was om ‘n maandblad in Afrikaans uit te gee. Hierdie ideaal word verwesenlik as daar op 15 Januarie 1876 De Afrikaanse Patriot verskyn. Dit het eers maandeliks verskyn, maar later weekliks. Met hierdie blad wou die Genootskappers diens lewer aan hulle land, hulle volk en hulle taal.


In die inleiding gee die redaksie leiding oor allerhande landsake. Dan is daar ‘n afdeling vir Afrikaanse briewe. Die mense moes geleer word om hulle menings in hulle eie taal uit te spreek. Hulle kon mos nou die taal skryf!


Die Afrikaanse geskiedenis word ook hierin behandel. Hulle wou die Afrikaner leer dat hy trots kan wees op sy geskiedenis. Afrikaanse gedigte kry ook ‘n belangrike plek. Die redaksie het die lessers aangemoedig om gedigte in Afrikaans te skryf.


“Julle kan nou rym en dig dat die nie maklik is nie – Stuur julle gedigte kêrels! En die wat foute maak, dis niks nie, ons sal hom reg help.”


Die lesers het dan ook gerym en gedig “dat dit nie maklik is nie!”


Daar was ook ruimte vir Afrikaanse taalkennis. Taalkwessies is bespreek.

ёin die taal wat hulle gepraat het.


Die lesers het ook die geleentheid gekry om vrae te vra. Dit is dan in die blad beantwoord.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v