Die Geskiedenis van ons Taal.

Toe Die Patriot aan die politiek begin deelneem, het dit sterker geword. Met die anneksasie van die Transvaal deur Engeland (12 April 1877), het die blad heftig teen die optrede baklei. Ook tydens die Eerste Vryheidsoorlog (20 Desember 1880-23 Maart 1881) het hulle kant vir President Kruger en die Transvaal gekies. Toe ds. S.J. dut Toit in 1880 die Afrikanerbond stig wat die belange van alle Afrikaners moes bevorder, het hy Die Patriot gebruik om daarin aan die Afrikaners te skryf. Die Patriot was dus die koerant van die Afrikanerbond.


Die Patriot het ook geveg vir die erkenning van Hollands as taal van die staat. Afrikaans het ook nog die hulp van Hollands nodig gehad. Hulle steun dus vir J.H. Hofmeyr (Onse Jan) in sy stryd om Hollands in die Parlement erken te kry. Onse Jan het self nie in Afrikaans as taal geglo nie. Vir hom was die taal wat beskerm moes word Hollands. Met die hulp van die Afrikanerbond en Die Patriot kry hy dan ook Hollands in 1884 erken in die staatsdiens en howe. Toe die Zuid-Afrikaanse Taalbond in 1890 in die lewe geroep word om Hollandse taalregte te beskerm, steun Die Patriot dit. Die Genootskappers het geweet dat Hollands nooit weer die spreektaal sou word nie en hulle het geweet dat deur Hollands as taal teen Engels te steun, hulle eintlik maar net die pad vir Afrikaans oopmaak.


In 1896 was Die Patriot twintig jaar oud. ‘n Groot taalkongres word gehou en daar word besluit om ‘n eerste Afrikaanse tydskrif uit te gee. Dit was Ons Klyntji. In hierdie blad het die beste werk van Die Genootskappers verskyn.


Die betekenis van Die Patriot in ons taalstryd was baie groot. Dit het leiding gegee in landsake, die Afrikaner het begin belangstel in die politiek, hy het geleer om sy eie mening uit te spreek, sy belangstelling in sy land se geskiedenis word geprikkel, dit laat hom begin skryf, dit leer hom sy taal se grammatika, ens. Taal- en spelreёls is opgestel en bespreek. Die Patriot was ‘n mylpaal in ons taalgeskiedenis.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.