Die Geskiedenis van ons Taal.

Ander werke van die Genootskappers.


Die Genootskappers het nie net besluite geneem nie, maar het gesorg dat dit uitgevoer word. Hulle het alles in die stryd gegooi omdat hulle geglo het dat hulle reg was. Hier volg ‘n lys van enkele werke wat hulle geskryf het:


In 1876 verskyn ‘n Grammatikaboek: Eerste beginsels van die Afrikaanse Taal. Ds. S.J. du Toit was vir die grootste gedeelte van die werk verantwoordelik.


In 1877 verskyn Die Geskiedenis van ons land in die Taal van ons Volk. Dit moes veral keer dat die mense nie net die geskiedenis moes leer soos die Engelse geskiedskrywers dit gestel het nie. Ds. Du Toit was ook hier die vernaamste skrywer.


In 1879 verskyn Catharina, die dogter van die advokaat, deur Klaas Waarzegger, Jr. Dit was C.P. Hoogenhout se werk en word beskou as die eerste Afrikaanse novelle.

In 1878 verskyn ‘t Spel- en Leesboek ver Afrikaanse kinders, deur Oom Willem. Dit was J.W, van der Rijst se werk.


In 1880 skryf C.P. Hoogenhout: Eerste Afrikaanse Printjies Boekie ver Soet Kinders deur Jan wat versies maak.


In 1880 skryf S.J. du Toit: Geskiedenis van die Afrikaanse Taalbeweging ver vriend en vyand uit publieke en private bronne, bewerk deur ‘n lid van die Genootskap van Regte Afrikaners. Uit hierdie werk put ons baie van ons kennis oor ons taalstryd.


Bogenoemde voorbeelde is maar enkele voorbeelde van die groot werk wat deur die Genootskappers verrig is.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.