Die geskiedenis van ons Taal III

Die spreektaal aan die Kaap kan as Kaaps-Hollands beskryf word, hoewel die skryftaal streng Hollands gebly het. Wanneer daar in Kaaps-Hollands geskryf is, was die bedoeling nie dat dit die nuwe skryftaal moes wees nie. Hulle het dit gebruik as hulle wou spot, soos in die spotlied oor die Swellendamse helde wat in 1795 die Kaap teen die Engelse probeer verdedig het, maar vining die aftog geblaas het.


Die naam van die gedig was: Lied ter ere van die Swellendamsche en diverse andere Helden bij de Bloedige Actie aan Muizenberg in dato 7 Aug. 1895.


Maar, arrie neef, de kogel kom, o wee!

Ons kan begrijp, het is een bom,

Kijk hoe ze voor ons neder springt!

O wee! Dat is een vreeslijk ding, o wee!”

In 1826 verskyn ‘n paar Afrikaanse briewe in De Verzamelaar, ‘n koerant van J. Suasso De Luna. Hy was ‘n Jood en word beskou as die man wat die eerste gedink het aan koerante in Afrikaans


In 1832 het ‘n Fransman, Charles Ettienne Boniface ‘n verdere hupstoot aan Afrikaans gegee. Hy skryf ‘n spottende drama, De Temperantisten. Die karakters in hierdie stuk, Manus Kalfakter en Grietjie Drilbouten, praat ‘n plat Afrikaans. Boniface word ook die eerste redakteur van De Zuid-Afrikaan.


In 1835 verskyn Rex en Bain se bekende Kaatjie kekkelbek, or life among the Hottentots.


Dit is op Grahamstad opgevoer.

101 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.