Die geskiedenis van ons taal: Verengelsing.

Soos tans weer die geval is, was daar vroeёr pogings tot verengelsing; bygesê dat dit met groter teenstand ontmoet is as wat vandag die geval is.


In 1806 is die Kaap weer deur die Engelse verower en het hulle besluit om dit ‘n permanente besitting te maak. Daarom was hulle vasbeslote om ook hulle taal die amptelike taal hier te maak. Hulle wou die Kaap verengels en in die proses moes Hollands en Kaaps-Hollands verdwyn. Vir hierdie doel is Lord Charles Somerset na die Kaap gestuur.

In opdrag tot hierdie verengelsing was sy eerste taak om in 1820 Britse Setlaars in te voer voer en in 1822 vaardig hy ‘n proklamasie uit wat bepaal het dat Engels die enigste taal sal wees wat in die staatsdiens en die howe gebruik mag word. Die proklamasie sou in 1827 van krag word.


Hy het verder ook Skotse predikante ingevoer om hom met sy verengelsingsbeleid te help. Verder is Hollands uit alle openbare plekke verwyder.


Die Afrikaners was nie gelukkig oor hierdie reёlings nie. Hulle het nie Engels geken nie en bowendien het die Engelse beleid op die oosgrens hulle al hoe meer die harnas ingejaag. Daar was egter ook die mense wat begin glo het dat dit beskaaf en mooi was om Engels te wees! Hulle het hulle bes gedoen om Engels te word. Hulle was skaam vir hulle eie taal.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.