Elke Vlak van die Boer se bestaan vernietig II.

In sy beroepslewe gaan dit net so sleg met die Boer. Organisasie taan. Middel-en-hoёvlakposte is oorbeset met onbevoegde werkers waarvan hy almal se las moet dra sonder dat daar ‘n positiewe toekomsvisie vir hom is.


Op munisipale gebied is die korrupsie en onbevoegdheid so erg dat die basiese funksie van water- en elektrisiteitverskaffing asook die uitstuur van rekenings skynbaar ‘n onoorkomelike probleem is. Dienste word afgetakel om hom te forseer om laer standaarde te aanvaar.


Misdaad is so hoog dat beweer kan word dat daar ‘n laegraadse oorlog aan die gang is. Intussen word hy wetlik ontwapen.


Hospitale funksioneer skaars en die Polisie se leuse van dien en beskerm word nie raakgesien nie of dit bestaan nie meer nie. Hy word fisies bedreig en niemand gee om nie. Die warboel in die owerheid spoel oor na sy huis en gee ‘n gevoel van magteloosheid, verslaenheid en “laat God’s water oor God’s akker vloei.”


Selfbeskerming, die basis van menseregte is nie meer op hom van toepassing nie. Die misdadiger het meer regte as hy. Dit laat hom magteloos aangesien hy nie meer beheer oor sy familie se veiligheid het nie.


Ekonomies is hy sodanig gekwel dat sy gesin swakker versorg word.


Gesondheidsdienste verswak, mediese skemas word te duur wat tot gevolg het dat hy nie na behore na sy gesin se gesondheid kan omsien nie. Gesondheidsbeleid frustreer mediese praktisyns dermate dat hulle die land verlaat.


Vakansies is duur en geen plek is meer veilig nie. Onthale om braaivleise word bedreig. Kinders word aan negatiewe effekte blootgestel. Die globale effek is dus dat die vader van die huis al sy mag verloor het. Hy voel hy skiet in alle opsigte te kort.

68 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.