Finansieel verlam om swartes op te voed.

Elke blanke met ‘n billikheidsgevoel se bloed moet kook by die aanhoor van die opgekookte leuens oor Apartheid. Die gekwyl van die sogenaamde opgevoede en barbaarse massas oor hoe wreed hulle verdruk is.


Die werklikheid is natuurlik totaal die teenoorgestelde. Nêrens anders in die wêreld het ‘n volk soveel finansiёle opofferings gemaak om in vreedsame naasbestaan met diverse en kulturele onaanpasbare swart volke saam te leef nie.


Die syfer is skokkend: R1,794,805,563,528.78. Afgerond is dit Een komma sewe nege vyf triljoen Rand.


En hierdie is nie die totale bedrag nie. Dit is ‘n beskeie skatting van die nasionale begroting van 1948 tot 1993 en sluit nie die provinisiale en munisipale begrotings in nie.


Hierdie geld wat spandeer is, is belastings wat uit die blanke belastingbetaler se sak gekom het; wie se gemiddelde inkomste ver benede dié van sy Europese en Amerikaanse eweknie was.


Daarom kook die bloed as die swartes skree van onderdrukking. Elke blanke wat nou werklike onderdrukking ondervind moet van harte wens om ook so rojaal verdruk te word.

In verdere berigte sal hierdie skreiende leuen verder belig en weerlê word.

248 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.