Geskiedenis van ons Taal.

Taaltoestand na 1900.


In 1899 het die Anglo-Boereoorlog uitgebreek. In 1900 het die Engelse gemeen dat die oorlog verby en gewen is. In die Kaap het Lord Milner nou besluit dat die twee Republieke so gou as moontlik moet verengels.


Duisende kinders was saam met hulle moeders in die konsentrasiekampe. Skole is verwoes en gesluit. Milner het nou die kans aangegryp om die gevange kinders so gou as moontlik Engels te leer. Hy stuur ‘n deskundige in die onderwys, Z.B. Sargent om die verengelsing te kom deurvoer. Die Afrikanerseuns en –dogters moes nou Engelse gemaak word, want Milner het geweet dat as hulle hulle taal prysgee, hulle sal ophou om as ‘n volk voort te bestaan.


‘n Volk sonder ‘n taal kan nie bestaan nie, want dit sal ‘n volk sonder ‘n siel wees.


Engelse onderwysers en onderwyseresse word na die kampskole gestuur om die verengelsingswerk so gou as moontlik deur te voer. Die veroweraar wou ook die siel van die verowerde se kinders inpalm.


Die hele staatsdiens word verengels en Hollands en Afrikaans word weer die reg van bestaan ontsê.


Na die oorlog het die toekoms donker gelyk. Alles was verwoes en dit het gelyk asof die Boere-Afrikanervolk by sy graf gekom het. Baie mense was moedeloos en het nie veel omgegee of alles Engels word nie. Andere het gedink dat verengelsing alleen deur Hollands gekeer kan word. Daar was ook diegene wat geglo het dat AFRIKAANS die taal was wat verengelsing sou kom keer.

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.